januar 18, 2018

De nye stillasreglene - 2 år etter

Nå i januar er det akkurat to år siden de nye stillasreglene trådte i kraft. Reglene stiller blant annet strengere krav til opplæring av alle som skal montere og bruke stillas. Har dette vært positivt for bransjen, eller har det bare skapt vanskeligere arbeidsforhold for alle som bruker stillas? Vi tar en liten vurdering av hva endringene har ført med seg, på godt og vondt.

Tid og penger

La oss starte med det negative, for det er ikke til å komme fra at endringene har medført noen ulemper. Mange har måttet ta stillaskurs, noe som innebærer ekstra utgifter for bedrifter og enkeltpersoner. For mange har det også gått med en del tid til å sette seg inn i de nye kravene, samt til å ta de kursene man trengte.

Også de som har hatt årevis av erfaring med bruk og montering av stillas, har måttet formalisere sin kompetanse ved å ta kurs og få opplæring. Dette har ført med seg en del frustrasjon, forståelig nok!

 

Kompetanse og kunnskap

Slik vi ser det, er det likevel også mange positive sider ved endringene.

Det er ingen tvil om at det nå er økt oppmerksomhet rundt kompetanse i forbindelse med bruk av stillas. Vi får hele tiden spørsmål om hvilke krav som stilles for å kunne arbeide med stillas, og det er stor etterspørsel etter stillaskurs på nett. Vi ser også at entreprenører og bemanningsbyråer har fokus på å ansette kompetente folk for å arbeide med stillas.

Endringene har økt bevisstheten rundt farene ved stillas for mange, og ikke minst satt fokus på viktigheten av at de som skal gjøre farlig arbeid i høyden har fått grundig opplæring. Mange tar kurs. Arbeidsgivere setter av tid og penger til opplæring. Samlet sett har det skjedd et kompetanseløft av stillasbransjen.

 

Stillasarbeiderne tas på alvor

Vi ser at livet og helsen til de som arbeider med stillas tas på større alvor. Flere bedrifter er nå proaktive, og ønsker å øke kompetansen og sikkerheten til sine arbeidstakere av eget initiativ.  Det er også et økt fokus fra Arbeidstilsynets side. Sterkere reaksjoner ved brudd på reglene for arbeid i høyden, gjør at reglene tas seriøst og faktisk gjennomføres av mange.

Arbeid i høyden er fortsatt et viktig satsningsområde ettersom de mest alvorlige arbeidsulykkene ofte er relatert til fall og fallende gjenstander. Det er fremdeles et behov for mer seriøsitet blant noen aktører i bransjen. Men vi mener at endringen av stillasreglene har vært et stort skritt i riktig retning. Ja, det har medført økte utgifter og tidsbruk for en del av oss. Men på lang sikt er det håp om at endringene har bidratt til å gjøre arbeidshverdagen tryggere for mange tusen mennesker. Og da må det kunne sies å ha vært en viktig og riktig endring.