mars 02, 2016

Ofte stilte spørsmål: De nye stillasreglene

I forbindelse med de nye stillasreglene som trådte i kraft 1.1.16 er det mange som har stilt oss ulike spørsmål om reglenes innhold og de praktiske konsekvensene av disse. Under følger noen av de spørsmålene vi har mottatt hyppigst, samt våre svar og råd.

Jeg har tidligere bygget stillas opp til 5 m, men har ikke dokumentert opplæring i stillasmontering – må jeg få opplæring nå?

Ja. Alle som skal montere stillas over 2 m må nå kunne dokumentere teoretisk og praktisk opplæring, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. Det er ulike krav for deg som monterer fra:

2-5 m (7,5 t teori + 7,5 t praktisk øvelse, etter § 17-2)

2-9 m (15 t teori + 15 t praktisk øvelse, etter § 17-3)

Over 9 m (36 t teori + 72 t praktisk opplæring + 6 mnd. anvendelse av stillas, etter § 17-4)

 

Jeg er stillasmontør. Må jeg få ytterligere opplæring?

Hvis du har stillasmontør-opplæring som tilsvarer dagens ordning (se krav til montering over 9 m) trenger du ikke ny opplæring.

Man må vurdere om man har opplæring som tilfredsstiller de nye kravene. I utkast til forskriftene står det at «Arbeidsgiver må vurdere om arbeidstakere som har fått opplæring etter kravene som gjaldt før 01.01.2016 tilfredsstiller kravene i §§ 17-2 til 17-4».

 

Jeg har brukerkurs stillas fra før. Må jeg ha ny opplæring for å:

-          Bruke stillas?  Hvis du har tatt brukerkurs hos oss i Instant, vil dette kurset oppfylle kravene til opplæring for alle vanlige stillastyper også etter de nye reglene. Du trenger ikke nytt kurs.

-          Montere stillas? Alle som skal montere stillas over 2 m må nå ha opplæring i henhold til de nye reglene. Det er ikke nok med et brukerkurs for å montere.

 

Jeg skal bare bruke stillas, ikke montere eller endre det. Må jeg ha opplæring?

Alle som skal bruke stillas skal ha opplæring i den type stillas de bruker, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Hvor omfattende opplæringen skal være vil følge av arbeidsforholdene og en risikovurdering. Instant Norge tilbyr brukerkurs stillas som nettkurs, noe som gjør det enkelt å sikre at stillasbrukere har nødvendig opplæring.

 

Hvilke krav stilles til opplæringens innhold?

De nye forskriftene stiller strenge krav til opplæringens innhold. Den skal blant annet inkludere: «forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset, sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset, tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander, vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker, sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset, tillatte belastninger, kontroll av stillas og all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.»

 

Hvordan beregnes høyden til stillaset?

Stillashøyde beregnes fra bakken og til plattformen. Har man stillaskurs for 2-5m kan man med andre ord montere stillas opptil 5 m plattformhøyde.

 

Må jeg ha opplæring i fallsikring for å:

-          Bruke stillas? Det er ikke krav etter kapittel 17 om opplæring i sikringsutstyr, men det kan følge av de alminnelige arbeidsmiljøreglene og en konkret risikovurdering, at opplæring i fallsikring er nødvendig også for stillasbrukere.

-          Montere stillas? Opplæring i bruk av relevant sikringsutstyr, inkludert fallsikringsutstyr, er nødvendig for å oppfylle kravene etter §§17-2 til 17-4 (dvs. alle som skal montere stillas over 2 m). Instant Norge tilbyr fallsikringskurs på nett.

 

Jeg skal jobbe med stillas som ikke følger brukermanualer (der jeg skal gjøre beregningene selv). Hvilket kurs må jeg ha?

Hvis du skal montere stillas som ikke følger standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, må du ha opplæring for stillas over 9 m (stillasmontørkurs).

 

Jeg er en privatperson/et enkeltmannsforetak. Gjelder reglene for meg?

Forskriften retter seg i hovedsak mot utførelse av arbeid, og stiller krav til at alle arbeidsgivere skal sørge for at reglene følges. Forskriften gjelder derfor først og fremst alle virksomheter som har minst én person som utfører arbeid for seg. Men forskriften gjelder også noen andre virksomheter selv om det ikke er ansatte. Se full oversikt her: http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§1-3

 

Hvis jeg tar stillaskurs på nett, hvordan gjennomføres praksis?

Når du tar nettkurs hos Instant Norge, gjennomfører man vanligvis praksisen bedriftsinternt. Da gir noen med minst tilsvarende kompetanse den praktiske opplæringen.

Hvis man ikke har kompetansen i bedriften, er det ofte mulig å avtale en ordning med utleiere eller andre virksomheter. Vi har også mulighet til å gjennomføre praksis i Instant Norges kontorer, men da fakturerer vi for timer som medgår til opplæring.

Når praksis er gjennomført, fyller du ut dokumentet som ligger på kurssiden, og sender det til oss.

 

Hvem kan avholde praksis/dokumentere praksis?

De som skal gi den praktiske opplæring må som minimum ha tilsvarende kompetanse selv. Dvs. at en person som skal gi opplæring i stillasmontering 2-9 m, selv må ha opplæring tilsvarende 2-9 m eller mer.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at våre svar kun er veiledende.