Betingelser

1. Betingelser fra Instant Norge AS:
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra Instant Norge AS.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på instant.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

2. Definisjon av parter
Selger er: Instant Norge AS, Deliveien 7 – 1540, Vestby, post@instant.no, +47 23 19 11 00, og blir i det følgende benevnt selger, vi eller oss.
Kjøper er: den person eller selskap som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, du, deg, din eller ditt.

3. Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, med følgende punkter:
• Orientering
• Valg av produkter
• Handlekurven eller sending av bestillingsmelding i epost/tekstmelding eller telefon
• Valg av forsendelses- og betalingsmåte
• Eventuell registrering
• Kontroll av bestillingen
• Bekreftelse av bestillingen
• Mottak av ordrebekreftelse

4. Bestillings- og avtaleprosess
Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

5. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

6. Priser
Våre priser er oppgitt eks. mva. med unntak der dette er spesifisert. I nettbutikk tilrettelagt for privatpersoner vil prisene kunne være oppgitt både som inkl. mva og eks. mva. Det kommer tydelig fram om pris er inklusiv eller eksklusiv mva. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre prisjusteringer. Det er de til enhver tid gjeldende priser som ligger på vår hjemmeside og i våre prislister.

7. Betaling
Registrerte selskap kan søke om kreditt. Alle kunder som ber om kreditt vil bli kredittvurdert og vi forbeholder oss retten til å vurdere kredittverdighet med bakgrunn av til enhver tid tilgjengelig informasjon. Om kreditt innvilges sendes faktura med 7. dagers betalingsbetingelse. Etter forfall beregnes renter iht. gjeldende regler. Om kreditt ikke blir innvilget må kunden betale forskudd til konto eller betale med kort ved henting.

Betaling med bankkort, Visa eller Mastercard. Bestillinger i vår nettbutikk kan betales med bankkort, VISA eller Mastercard. Instant Norge AS har ikke tilgang til informasjon om ditt kort eller betaling. Betalingen foregår på Netaxept sine sikre sider. Kortholder er ansvarlig for transaksjonen som bestilleren/kunden har utført i vår nettbutikk.

8. Salgspant
Instant Norge AS har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven paragraf 3-14.

9. Levering og forsinkelse
Om ikke annet er spesifisert er alle våre leveranser «Ex Works» iht. INCOTERMS 2010.

Hente selv på lager: Vi har lager i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er fullt mulig å hente varene du bestiller hos oss på et av våre lagre.

Frakt: På alle forsendelser fra oss tilkommer frakt. Frakt blir automatisk beregnet på din ordre da du legger inn ditt postnummer i bestillingen i nettbutikken eller den vil fremkomme i vårt tilbud. Vi benytter i hovedsak Bring AS som transportør og varene blir levert til oppgitt leveringsadresse. Det er viktig at du er tilstede og signerer på at du har mottatt leveringen og om nødvendig hjelper til med lossing eller har tilgjengelig truck ved større leveranser. Om det skulle være transportskade på leveringen er det viktig å gjøre sjåføren oppmerksom på dette og å notere dette på fraktbrevet til transportøren. Ta kontakt med vårt ordrekontor på 23191100 eller mail post@instant.no og informer om dette.

Dersom det foreligger en forsinkelse på leveransen som ligger utenfor Instant Norge AS sin kontroll aksepteres ingen krav om erstatning. Dagmulkter aksepteres ikke.

10. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene plikter du så snart du har anledning til det, innen 5 dager, å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

11. Forbrukerkjøp:
Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven og har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.

11.1 Angrerett
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Kjøper må sende varen tilbake på samme måte som den ble mottatt for å unngå transportskader.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene i retur fra kjøperen.
Her kan du laste ned Angrerettskjema
Les angrerettloven her

11.2 Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Instant Norge AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin «Min side» eller til denne e-postadressen vi fikk reklamasjon fra. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. retursending av varen. (F.eks. retur direkte til produsent)
Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

11.2.1 Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelig kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for sammen mangel.

11.2.2 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11.2.3 Holde kjøpesummen tilbake og heving
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)

12 Garanti
Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som kjøper selv ikke står ansvarlig for (fabrikasjonsfeil). Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dersom ingen begrensinger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Garantier gitt på våre produkter gjelder produksjonsfeil og ikke brukerfeil.

13 Personopplysninger
Vi er opptatt av å håndterer personopplysninger på en trygg måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Instant Norge AS er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Instant Norge AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er mulig å lagre kortopplysninger trygt knyttet til din konto om ønskelig.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter kunder kikker eller søker på, for å lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relevante produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi tilbyr nyhetsbrev for ulike typer informasjon og tilbud (gjennom e-mail). Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med. Det er også enkelt å melde seg ut fra nyhetsbrev.

Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Når du har kjøpt en vare hos Instant Norge AS kan vi sende ut ordredokumenter, spørreundersøkelser (for Instant Norge AS), samt oppfølgings emailer etter handel slik at våre tjenester gjøres bedre.

Instant Norge AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler ikke slik informasjon med tredjepart. Instant Norge AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

14. Ekstraordinære forhold
Instant Norge AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Instant Norge AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Instant Norge AS kontroll, og som Instant Norge AS ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. Instant Norge AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Instant Norge AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

15. Endring i vilkårene
Instant Norge AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeur
Er Instant Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Instant Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17. Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Follo tingrett som verneting.

18. Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

19. Copyright / Kopirett
Alt innhold på disse nettsidene er Instant Norge AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Instant Norge AS.

Interessert i våre produkter eller tjenester?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker de fleste behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og bistå med vår ekspertise.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, har et prosjekt eller lurer på noe så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.    Kontakt oss