Tellingute eeskirjad 2022

Alates 01.01.22 on tehtud muudatusi tööde teostamise regulatsioonis. Muutunud on §17-1 riskianalüüs ja §17-6 nõuded kõrgusel töötamisel . Suuri muudatusi seekord ei ole ja suurem osa kõrgustööd käsitlevast peatükist on varasemaga võrreldes muutumatu, kuid teil, kes te kõrguses töötate, on mõistlik muudatustele regulatsioonides väga tähelepanu pöörata.

 • Kõrgusel töötamise riskianalüüs 17-1 ütleb nüüd:

Tööandja peab kõrgustööde planeerimisel ja teostamisel hindama riski, et töö toimuks ohutult. Riski hindamisel tuleb eelkõige arvesse võtta:

 • a. kõrgus, millest töid tehakse, sealhulgas inimeste või esemete kukkumise oht
 • b. kukkumiskaitsemeetmete valikul olulised asjaolud, sealhulgas töö laad ja kestus, maapind, kukkumisoht jne
 • c. töövahendile või tööplatvormile rakendatavad koormused
 • d. ergonoomilised tingimused
 • e. ligipääs ja võimalused evakueerimiseks
 • f. liiklusolud
 • g. ilmastikutingimused ja
 • h. muud ohud kõnealusel töökohal.

Norra Tööinspektsiooni kommentaar:

Kõrgustööde tegemisel tuleb enne töö alustamist läbi viia riskianalüüs. Sellesse hindamisse tuleks kaasata need, kes teevad tööd kõrgel. Kõrgustööd tegevatel töötajatel peab olema töö ohutuks tegemiseks vajalik väljaõpe, praktika ja kvalifikatsioon. Viidatakse töökohamääruse §-le 6-5 koos kommentaariga.

Kui tellinguid kavatsevad kasutada mitmed erinevate vajadustega ettevõtted, tuleks koostada ühine kirjalik juhend, et monteerimine, kasutamine, muudatused ja demonteerimine toimuks ohutult. Vt sisekontrollieeskirja § 6.

Tähe h) säte on mõeldud selleks, et hõlmata juhtumeid, mida ohutusseadmete erisätted ei hõlma, vt muuhulgas töökoha eeskirja 6. peatükki. Asjaolu, et kõrgustööd peetakse üldiselt riskantseks tööks, seab riskianalüüsile rangemad nõuded, kuid ei tähenda, et tööandja peab alati paigaldama turvaseadmed.

 

 

 • 17-6 kõrgel töötamise nõuded ütlevad nüüd:

Tööandja peab rakendama vajalikke meetmeid lähtuvalt riskianalüüsist ilmnevatest tervise- ja ohutusriskidest. Eelkõige tuleb tagada, et:

 • a. kollektiivset kukkumiskaitset eelistatakse isiklikele kukkumiskaitsevahenditele
 • b. töövahendid on ette nähtud tehtava töö ja prognoositavate koormuste jaoks
 • c. tellingud on stabiilsed ja aluspinnal on piisav kandevõime, et võtta vastu sellele rakenduv koormus
 • d. töö tehakse võimalusel ergonoomiliste põhimõtete järgi sobivalt pinnalt
 • e. juurdepääsuteed kohandatakse vastavalt sellele, kui sageli töötajad liiguvad, kui kaua nad on kasutusel ja juurdepääsuteede kõrgus
 • f. juurdepääsuteid saab kasutada hädaolukorras evakueerimiseks
 • g. juurdepääsuteede ja tööplatvormide, tellingu põrandate või jalgsildade vahel liikumine ei too kaasa täiendavat kukkumisohtu
 • h. vajadusel paigaldatakse kukkumiskaitsevahendid ja
 • sisse. seadmed on kinnitatud, et vältida esemete mahakukkumist ja teistele inimestele ohtu seadmist.

Kollektiivseid kukkumiskaitsevahendeid saab murda ainult redelite või treppidega juurdepääsupunktides. Kui seoses konkreetse tööülesande täitmisega on ajutiselt vaja eemaldada kollektiivne kukkumiskaitse, tuleb selle kompenseerimiseks võtta kasutusele ohutusmeetmed enne tööülesande täitmist. Kui tööülesanne on lõplikult või ajutiselt lõppenud, tuleb kollektiivne kukkumiskaitseseade uuesti üles seada.

Eriliste ohtudega kohtades, nagu liiklus, pinge all olevad juhtmed, kukkumisoht jms, tuleb enne kõrgustööde seadmete paigaldamist ja kasutuselevõttu rakendada spetsiaalseid ohutusmeetmeid. Kõrgtööd ei tohi teha, kui ilmastikutingimused ohustavad töötajate ohutust ja tervist.

 

Norra Tööinspektsiooni kommentaar:

Töövahendite valimine ajutiste kõrgustööde tegemiseks peaks põhinema riskianalüüsil, mille käigus tuleb hinnata kõiki asjakohaseid ohutegureid.

Töö toimub vastavalt siinsete reglemendi 17. peatükis ning korralduse, juhtimise ja osalemise eeskirjade §-des 2-1, 7-1 ja 10-1 sätestatule. Kui kollektiivkaitsevahendeid ei ole võimalik paigaldada, tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, et tööd saaks teha täielikult vastutustundlikult, vt eeskirja siin § 17-1.

Töö laad ja kestus määravad juurdepääsu ja tööplatvormi töövahendite valiku. Kollektiivsed ohutusmeetmed, nagu piirded, tuleb eelistada isikukaitsevahendeid, näiteks kukkumiskaitsevahendeid.

Tellingud ja liftid tuleks eelistada kukkumisrihmade ja -nööride kasutamisele. Kui kollektiivseid turvaseadmeid nagu tellingud, piirded, võrgud vms ei ole võimalik paigaldada, võib kukkumise vältimiseks kasutada isiklikke kukkumiskaitsevahendeid. Selliste olukordade näideteks on monteeritavate betoonelementide ja katuseplaatide paigaldamine.

Kõik tellingute materjali kasutamise viisid tugede jaoks, näiteks toed tekkide, sildade jms valamisel, tuleb arvestada eraldi koormustega, millega konstruktsioon on kokku puutunud, kui sellist kasutamist ei ole montaažijuhendis märgitud. Sellised ehitised kuuluvad ehitusmääruse (TEK 10) ehitusnõuete alla.

Tellingute monteerimine peab olema hoolikalt planeeritud, et kõik tellingutelt tehtavad tööd saaks tehtud nii, et need vastaksid töötajate tervise-, keskkonna- ja ohutusnõuetele, kes hakkavad tellinguid kasutama tööplatvormina. Koormusklass valitakse lähtuvalt teostatavate tööde uuringust ning seadmete ja materjalide ajutise hoiustamise vajadusest tellingutel.

Instant Norge AS on tellingute varustuse ja tellingute koolituse tarnija .
Kõrgtööga seotud küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust.

You may also like

TM12 ja TM16 turuletoomine

august 8, 2022

Meil on hea meel, et saame turule tuua oma valikus uusi tõstukeid. Instant TM12 ja TM16 on kompaktsed iseliikuvad mastitõstukid, mille sisemine pöörderaadius on null. See muudab need väga populaarseks nende jaoks, kes peavad töötama kõrgel ja väga piiratud põrandapinnaga. Instant TM12 ja TM16 saab sõita läbi tavaliste ukseavade ja neid saab kasutada enamiku liftide jaoks. Tõstukid suudavad tööriistadega tõsta 2 reisijat. Tõstukid on laos jaanuaris. Rohkem infot ja tehnilisi andmeid leiad siit. Instant TM12 Instant TM16

Read more

Tugevdage oma oskusi sel talvel

august 8, 2022

Kas olete valmis oma oskusi talveks täiendama? Nüüd näeme suurenenud nõudlust meie populaarsete veebikursuste järele, eriti pärast seda, kui paljud on tööle naasnud. Mõttekas on anda hinnang, kus pädevuse osas seisad ja milliseid pädevusvaldkondi peaksid tugevdama. Vajadus erinevate ehitusalaste kursuste järele on suur ja töötame aktiivselt selle nimel, et katta kõige asjakohasemad ainevaldkonnad ning võimaldada koolitust mitmes keeles. Kõik kursused on kvaliteedi tagatud ja vastavad määruste nõuetele. Kursused on kaasaegsel e-õppe platvormil ja kursusi saab läbida arvutis/Macis ning need töötavad…

Read more

Vajad praktilist koolitust?

august 8, 2022

Kas vajate praktilist koolitust liftide (inimesetõstukid), kukkumiskaitsevahendite, tellingute või tulitööde (kustutusharjutused) kasutamisel? Nüüd pakume praktilist koolitust meie asukohtades Vestbys, Bergenis ja Trondheimis sügis-talvel kindlaksmääratud kuupäevadel. Täieliku ülevaate kursustest, kuupäevadest ja registreerimisest leiad siit . Norra ametiasutused nõuavad, et töötajad saaksid praktilise ja teoreetilise koolituse dokumenteerida. Tööandja vastutab selle eest, et töötajal oleks vajalik väljaõpe. Oleme nende kursuste tõsine pakkuja ja saame aidata nii teoreetilise kui ka praktilise koolitusega. Kursusi viivad läbi pädevad instruktorid, kes oskavad õpetada lihtsal ja harival viisil…

Read more

Instant Norra + Kolbotn Handball

august 8, 2022

Instant Norge AS on sõlminud Kolbotn Handball Clubiga sponsorlepingu, mis kestab 2022. aasta suveni. Käsipalliklubi kuulub Kolbotni spordiühingusse (KIL). Kolbotni käsipalliklubi ja selle ajalugu ulatub aastasse 1940 ning sellel on üle 50 aktiivse meeskonna, kus on erinevates vanuserühmades üle 600 aktiivse mängija. Instanti logo hakkab olema nähtav kõigil Kolbotni käsipalliklubi vormiriietustel ja nüüd on Sofiemyrhallenis üles riputatud suurem silt. Klubiga on kokku lepitud ka mitmed turundustegevused, mis annavad sünergiaefekti mõlemale poolele. Kolbotni käsipalliklubi on paljudele kohalikus kogukonnas oluline areen, kus…

Read more